Voor onzekere voorvallen waarvan je het risico zelf niet wilt of niet kunt dragen, kun je een verzekering afsluiten. Welke verzekeringen verdienen aandacht in coronatijd? En welke afgesloten verzekeringen komen in deze coronatijd mogelijk tot uitkering?

Er zijn maar 2 verzekeringen verplicht: de basiszorgverzekering voor iedereen vanaf 18 jaar, en de WA-verzekering voor auto, motor of brommer. Andere verzekeringen zijn niet verplicht, maar soms wel verstandig. Check per onderwerp hoe het in coronatijd zit met jouw verzekeringen.

* Activiteiten van de onderneming en discontinuïteit;
* Personeel;
* Reizen en transport;
* Arbeidsongeschiktheid ondernemer;
* Wijzigen van polis en voorwaarden;
* Problemen met betaling verzekeringspremie.

Activiteiten van de onderneming en discontinuïteit

De kans is groot dat een deel van de activiteiten van jouw bedrijf niet meer doorgaan als voorheen. Misschien is je bedrijf verplicht gesloten (geweest) of heb je andere activiteiten opgepakt. Of betalen je klanten later of helemaal niet.

Aandachtspunten

* Ga na of jouw bestaande verzekeringen jouw gewijzigde of aanvullende activiteiten voldoende dekken en overweeg waar nodig aanpassingen.
* Controleer of uitsluitingsclausules gelden bij langere periode van leegstand of ‘niet gebruiken’ van een bedrijfspand. Er kunnen voorwaarden zijn, zoals bijvoorbeeld het alarmsysteem verplicht activeren of preventiemaatregelen treffen.
* Stagneert je afzet en heb je meer voorraad dan normaal? Ga na of je niet onderverzekerd bent voor je voorraadwaarde.
* Verwacht je langdurig minder voorraad? Kijk of je kunt bezuinigen op de premie door het verzekerd bedrag te verlagen.
* Staan er in contracten verplichtingen die je mogelijk niet na kunt komen? In het contract kan iets zijn beschreven over overmachtssituaties of is misschien een zogeheten force majeur-clausule opgenomen.

Omdat er geen sprake is van materiële schade, vallen de misgelopen inkomsten door het coronavirus niet onder een bedrijfsschadeverzekering.

Verzekeringen die je mogelijk kunt aanspreken

* Betalen klanten je rekeningen te laat of helemaal niet? Met een afgesloten kredietverzekering is dit risico gedekt.
* Heb je een evenement gepland dat door overheidsmaatregelen niet door kan gaan? Ga dan met je verzekeringsadviseur in gesprek om te kijken of jouw evenementenverzekering dit dekt. Voor nieuw af te sluiten evenementenverzekeringen zullen verzekeraars een uitsluiting opnemen voor kosten in verband met het coronavirus.

Bespreek veranderingen in je bedrijfsactiviteiten en van je bedrijfsmiddelen (zoals panden, inventaris, auto’s) met je verzekeringsadviseur en pas je verzekeringen eventueel hierop aan.

Personeel

Met je personeel ben je arbeidsvoorwaarden overeengekomen. Die moet je nakomen, ook in geval van niet kunnen werken. Als het gaat om ziekte, maar ook als het bedrijf verplicht zijn deuren heeft moeten sluiten.

Aandachtspunten

* Als werkgever ben je verplicht om voor een veilige werkplek te zorgen. Je geeft hier invulling aan door medewerkers te informeren over hygiënemaatregelen. Let er ook op dat de medewerkers zich hieraan houden en elkaar hierop aanspreken. Regel voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek.
*Zorg dat er voldoende bhv’ers aanwezig blijven op het bedrijf.
* Neem getroffen maatregelen om coronabesmettingen te voorkomen op in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Neem ook de risico’s die voortkomen uit de getroffen maatregelen op. Is thuiswerken nieuw binnen je bedrijf? Neem dit op in de RI&E.
* Heb je een werknemersschadeverzekering afgesloten voor je personeel? Controleer of thuiswerken ook onder de dekking valt.
* Ga je personeel uitlenen? Kijk of dit onder de dekking van je verzekeringen valt.
* Een zieke medewerker blijft thuis en heeft recht op loondoorbetaling.
* Een medewerker die besmet is maar niet ziek, blijft verplicht thuis en heeft recht op loondoorbetaling.
* Een medewerker met een ziek gezinslid en zonder cruciaal beroep, blijft verplicht thuis en heeft recht op loondoorbetaling.
* Medewerkers die uit voorzorg in quarantaine zijn gegaan worden niet als ziek aangemerkt.
* Ga in overleg met medewerkers die niet naar het werken durven te komen in coronatijd. In principe is dit werkweigering en is er geen loondoorbetalingsplicht.

Verzekeringen die je mogelijk kunt aanspreken

* Je bent als werkgever verplicht om maximaal 2 jaar het salaris door te betalen. Een afgesloten verzuimverzekering verleent alleen dekking als er sprake is van ziekte. Een eventuele vergoeding vanuit de NOW-regeling heeft geen gevolgen voor de verzuimverzekering.
* Medewerkers die niet (meer) in vaste dienst zijn, komen wellicht via het UWV voor een Ziektewetuitkering in aanmerking.
* Heb je tijdelijk minder werk voor je personeel? Dan blijven de loonkosten gewoon doorlopen. Hier ben je niet voor verzekerd. De overheid heeft wel de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. Deze regeling keert tot 90% van de loonsom uit.
* Attendeer thuiswerkende medewerkers erop dat criminelen van de huidige situatie gebruik kunnen maken. Wees daarom samen alert op phishing links en zorg voor beveiligde netwerken. Overweeg of een cyberverzekering toegevoegde waarde heeft.

Reizen en transport

Het overheidsadvies is om reizen zo veel mogelijk te beperken tot wat strikt noodzakelijk is. Reismogelijkheden per openbaar vervoer zijn beperkt, passagiersvluchten gaan nog maar mondjesmaat en vrachtvluchten worden beperkt uitgevoerd. Bij veel bedrijven staan voertuigen stil.

Aandachtspunten

* Heb je een wagenpark dat nu deels stilstaat? Ga na of je voor de voertuigen die niet in gebruik zijn de verzekering kunt opschorten.
* Vraag vooraf om instructies van je opdrachtgever in geval van onvoorziene omstandigheden en indien je de goederen niet op tijd kunt afleveren.
* Voor verzekeringsdekking moet de schade voldoen aan het criterium van een onzekere gebeurtenis. Wanneer je bij vertrek al weet dat de chauffeur wordt tegengehouden, is er geen sprake meer van een onzekere gebeurtenis. Dan keert de verzekering niet uit. Dit geldt ook als tijdens de rit duidelijk wordt dat er problemen kunnen ontstaan op de bestemming. Indien mogelijk moet het transport stopgezet of omgeleid worden.
* De vervoerscondities bepalen dat de vervoerder alleen aansprakelijk is voor materiële schade aan de goederen. Dit is ook wat de verzekering maximaal vergoedt. Andere schadecomponenten, zoals bedrijfsstilstand door het niet kunnen leveren van goederen, zijn niet verzekerd.
* Als de chauffeur niet bij het laden of lossen aanwezig kan zijn en daardoor geen controle kan doen op de vracht, moet hij hiervan een aantekening maken op de vrachtbrief.

Verzekeringen die je mogelijk kunt aanspreken

* Heb je een zakelijke reis geboekt naar een bestemming die is aangeduid als rood-risicogebied en wil je annuleren? Controleer of je reis- of annuleringsverzekering dekking biedt (al zijn besmettelijke ziekten vaak uitgesloten).
* Zet je je vrachtwagens of privéauto’s de komende tijd voor een ander doel in? Neem contact op met je verzekeringsadviseur om te kijken of er uitsluitingen van toepassing zijn.
* Een goederentransportverzekering richt zich vooral op het afdekken van materiële schade aan je goederen tijdens transport. Het coronavirus brengt geen materiële schade toe aan de goederen, maar soms biedt een goederentransportverzekering dekking voor bederf door bijvoorbeeld vertraging.

Arbeidsongeschiktheid ondernemer

Door deelname in een onderlinge schenkkring of via een afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorg je voor inkomen als je niet kunt ondernemen. Ondernemers vallen niet onder de werkgeversverzekeringen. Je krijgt dus niets doorbetaald als je ziek of arbeidsongeschikt wordt en zelf niets geregeld hebt.
Aandachtspunten

*Een arbeidsongeschiktheidsverzekering of schenkkring dekt je inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ziek door corona valt daar ook onder.
* Het niet durven te werken in verband met vrees voor corona of het vrijwillig in quarantaine gaan is niet gedekt.

Verzekeringen die je mogelijk kunt aanspreken

* De onderlinge schenkkring en/of AOV-verzekering.
* Is je totale inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het bijstandsniveau gekomen? Onder voorwaarden kom je in aanmerking voor de Tozo-regeling

Wijzigen van polis en voorwaarden

Je maakt zelf de keuze voor welke risico’s je een verzekering afsluit. Het moet over het algemeen wel gaan om onvoorziene omstandigheden: een brandend huis is niet te verzekeren. Risico’s die een directe link met corona hebben, zijn nu dus (vrijwel) niet meer te verzekeren.
Voor bestaande en doorlopende verzekeringen is het coronavirus in principe geen reden om de polisvoorwaarden te wijzigen. Wel kunnen verzekeraars richting hun klanten aangeven dat er vanaf een bepaalde datum bij het aangaan van nieuwe verplichtingen geen dekking is bij schade als gevolg van het coronavirus.

Problemen met betaling verzekeringspremie

In normale situaties wordt de verzekering opgeschort als je de premie niet op tijd betaalt. Er is dan geen dekking voor eventueel optredende schades. Neem bij betalingsproblemen contact op met je verzekeringsadviseur of verzekeraar. Kijk samen naar aanpassingen in dekkings- of betalingsmogelijkheden. De ruimte voor maatwerk bij pensioenverzekeringen is nu nog beperkt door wettelijke voorschriften. Het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn hierover in overleg.