Premienota Werkhervattingskas 2018

Controleer uw premienota Werkhervattingskas (WHK), dit kan u geld besparen!

Begin december ontvangen middelgrote en grote werkgevers weer de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK) van de belastingdienst. In deze beschikking staat de premie vermeld die uw bedrijf in 2018 moet betalen. De premie WHK is de som van de twee premiecomponenten: de WGA-premie totaal en de premie ZW-flex. 

Het is van groot belang dat u deze beschikking tijdig én goed controleert omdat er helaas vaak fouten worden gemaakt die grote financiële gevolgen voor u kunnen hebben. Mocht u fouten of onduidelijkheden aantreffen in uw beschikking WHK, dan heeft u 6 weken de tijd om bezwaar tegen deze beschikking aan te tekenen.

Gedifferentieerde premie WGA en ZW
Per 1 januari 2014 is het onderdeel premiedifferentiatie van de Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Dit houdt in dat (middel)grote werkgevers vanaf 2014 ook een gedifferentieerde premie betalen voor tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan en recht op een Ziektewetuitkering hebben. Dit kan betekenen dat u voor een zieke werknemer die maar een paar weken bij u in dienst is geweest in totaal 12 jaar voor de kosten kan worden door belast, namelijk maximaal 2 jaar voor de Ziektewetuitkering en aansluitend tot maximaal 10 jaar voor de WGA-uitkering.

Sectorale en gedifferentieerde premies 2016
Hoe groter het bedrijf, hoe groter de invloed van de eigen instroom is.

Voor kleine werkgevers (werkgevers met een premieplichtige loonsom over 2016 die kleiner is of gelijk aan € 328.000,-) gelden sectorale premies voor elk van de twee premiecomponenten. Zij krijgen dus geen individuele toerekening van de eigen schade.

Middelgrote werkgevers (werkgevers met een premieplichtige loonsom over 2016 die groter is dan € 328.000,- en kleiner dan of gelijk aan € 3.280.000,-) betalen voor elk van de twee premiecomponenten deels een sectorale premie en deels een gedifferentieerde premie gebaseerd op de eigen schadelast.

Grote werkgevers (werkgevers met een premieplichtige loonsom over 2016 die groter is dan € 3.280.000,-) betalen voor elk van de twee premiecomponenten een gedifferentieerde premie die geheel is gebaseerd op de eigen schadelast.

Controle van uw premies
Wij adviseren u onder andere te controleren of uw bedrijf in de juiste sector is ingedeeld, of u terecht bent aangemerkt als kleine, middelgrote of grote onderneming, of u terecht (niet)eigenrisicodrager bent aangemerkt en of de loonsommen (over de jaren 2012 t/m 2016) juist zijn vastgesteld. Als de gedifferentieerde premie boven het minimum is vastgesteld, controleer dan of de uitkeringen die hebben geleid tot verhoging van de premie terecht aan u zijn toegerekend. Maak altijd bezwaar als u twijfelt aan de juistheid van de gegevens.

Mededeling ontvangen?
Kleine werkgevers (met een loonsom kleiner of gelijk aan € 328.000) ontvangen geen beschikking maar een mededeling. Omdat de premie WHK bepaald wordt aan de hand van de sectorindeling , adviseren wij u te controleren of de sector juist staat vermeld op de mededeling. U hoeft niet te controleren of uitkeringen terecht aan u zijn toegerekend omdat u, als kleine werkgever, alleen een sectorpremie betaalt.

Wij controleren uw beschikking vrijblijvend op bezwaarmogelijkheden
Het controleren van de toerekening van ZW- en WGA-uitkeringen kan lastig zijn vanwege de ingewikkelde regelgeving waardoor vaak niet duidelijk is welke uitkeringen toegerekend mogen worden.

U kunt uw beschikking WHK vrijblijvend aan ons toesturen. Indien wij mogelijkheden zien om in bezwaar te gaan, kunnen wij de controle van de toegerekende ZW- en WGA-uitkeringen voor u uitvoeren en bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst. Wij doen dit op basis van “no cure no pay”. U betaalt dan alleen als er concrete besparingen zijn.

Voor vragen over de WHK neem vrijblijvend contact met ons op of vul het antwoordformulier in.


Jeanette Daniëls
E: j.daniels@van-eekhout.nl
Nijverheidstraat 40 | 2901 AR  Capelle aan den IJssel
Postbus 310 | 2900 AH  Capelle aan den IJssel
Tel: 010-436 38 30 | fax: 010-436 02 43
www.van-eekhout.nl

financieel advies | employee-benefits | riskmanagement \ legal services