Pensioen gaat alleen de grens over als tweederde deelnemers instemt

Als een tweederde meerderheid van deelnemers en pensioengerechtigden goedkeuring verleent, kan collectieve waardeoverdracht van een pensioenfonds of PPI plaatsvinden naar een pensioen-instelling in een andere EU-lidstaat. Dat staat in de wet die de implementatie van de Europese pensioenrichtlijn IORP II in Nederland regelt. De Eerste Kamer stemde hier dinsdag mee in.

De Europese pensioenrichtlijn Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP II) wil de mogelijkheden van een tweedepijlerpensioen in de Europese Unie bevorderen. Nederland moet deze richtlijn begin 2019 hebben geïmplementeerd. IORP II stelt regels over onder andere risicobeheer, toezicht op pensioeninstellingen en collectieve waardeoverdracht.

Goedkeuring

Volgens de richtlijn kan collectieve waardeoverdracht over landsgrenzen heen plaatsvinden. De gisteren aangenomen wijziging van de Pensioenwet stelt kaders voor deze grensoverschrijdende waardeoverdracht. Zo moet de toezichthouder uit het land waar de pensioenen naartoe verhuizen, instemmen met de waardeoverdracht.

Bovendien is vereist dat deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van een pensioenfonds of premiepensioeninstelling (PPI) schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een voornemen tot collectieve waardeoverdracht over de lansgrens. De overdracht kan alleen plaats-vinden als een tweederdemeerderheid van de mensen die hebben gereageerd op het besluit, goedkeuring verleent.

De omgekeerde weg

De wetswijziging regelt ook de omgekeerde weg: buitenlandse pensioenen die worden over-gedragen aan een pensioenfonds op PPI in Nederland. Daarvoor is toestemming nodig van de toezichthouder. De instemming van deelnemers en pensioengerechtigden is geregeld in het pensioenrecht van de lidstaat waar de pensioeninstelling zetelt. Bij collectieve waardeoverdracht in beide richtingen geldt dat de kosten daarvan niet ten laste kunnen worden gelegd van (oud-)deel-nemers of pensioengerechtigden.