Aanscherping instroomeis en schattingsbesluit WIA van de baan

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft toch afgezien van aanscherping van het schattings-besluit in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Ook een strengere inkomenseis voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 80-99 komt er niet.

De bewindsman schrapt de in het regeerakkoord aangekondigde maatregelen om tegemoet te komen aan de sociale partners. Vooral werknemersorganisaties zijn tegen aanscherping van de WIA-criteria. In plaats daarvan komt er een werkgroep met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Die gaat onderzoeken hoe de arbeidsparticipatie van volledig en gedeeltelijk arbeidsongeschikten kan worden verhoogd.

Drie keer drie functies

Het schattingsbesluit is een systematiek waarmee wordt bekeken of iemand in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering. In het regeerakkoord stond dat voor mensen die in de toekomst in de WIA instromen scherper zou worden gekeken naar geschikt werk. De eis dat er drie functies te vinden moeten zijn die de persoon in kwestie zou kunnen vervullen en dat elk van deze drie met ten minste drie (negen in totaal) vertegenwoordigd is, zou een andere invulling krijgen. Nog steeds moesten er negen arbeidsplaatsen te vinden zijn, maar de verdeling over het aantal functies zou niet langer van belang zijn. Het kabinet verwachtte dat hierdoor minder mensen volledig arbeidsongeschikt zouden worden verklaard. Minister Koolmees zet nu dus een streep door dat voornemen.

Kleine restverdiencapaciteit

Hetzelfde doet hij met de prikkel die arbeidsongeschikten met een kleine restverdiencapaciteit (1-20%), de zogenoemde WGA 80-99, moest versterken. Volgens het kabinet zitten in deze groep WIA-gerechtigden die nog wel kunnen werken, maar voor wie dat financieel niet aantrekkelijk is. Daarom wilde de minister de inkomenseis stellen dat 50% van de restverdiencapaciteit moet worden benut om in aanmerking te komen voor de loonaanvullingsuitkering. Die eis geldt ook voor WGA 35-80. De aanpassing voor de groep WGA 80-99 gaat niet door.

Koolmees handhaaft wel de maatregel dat mensen die vanuit een WIA-uitkering aan het werk gaan, vijf jaar lang niet worden herbeoordeeld. Dat moet het aantrekkelijker maken om terug te keren naar de werkvloer. Ook komt er een experiment met scholing voor arbeidsongeschikten. Het schrappen van de bezuinigingen op de WIA hangt samen met de afspraken die de minister met werkgeversorganisaties maakte over loondoorbetaling.